Statut

.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Artykuł 1

Fundacja

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Życie Żydowskie (zwana dalej Fundacją), ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 25 listopada 2022 roku przez Małgorzatę Horban, Notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A nr 1077/2022, przez fundatora Tomasza Jędrczaka (zwanego dalej Fundatorem) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 2167), zwanej dalej Ustawą, oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja jest apolityczna i nie zajmuje stanowiska w sprawach będących poza celem jej działania.
 4. Fundacja za definicję antysemityzmu przyjmuje definicję roboczą antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Upamiętnienia Holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA) z dnia 26 maja 2016 roku, popartą przez Polskę jako członka IHRA.

Artykuł 2

Siedziba i teren działania.

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Fundacja może tworzyć fundacje, filie, oddziały terenowe, spółki, stowarzyszenia, spółdzielnie, instytuty, zakłady, związki wyznaniowe, przedstawicielstwa oraz przystępować do spółek handlowych w kraju i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami oraz być członkiem stowarzyszeń.

Artykuł 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Artykuł 4

Oznaczenie

 1. Fundacja posługuje się pełną nazwą „Fundacja Życie Żydowskie”, nazwą skróconą „Życie Żydowskie” oraz skrótami „FŻŻ” lub „ŻŻ”.
 2. Fundacja do celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 4. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę.
 5. Fundacja może ustanawiać odznaki, nagrody, wyróżnienia i medale honorowe oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji i dla jej celów.

Artykuł 5

Ze względu na cele Fundacja podlega ministrowi ds. kultury.

 

Rozdział 2

Cele i zasady działania Fundacji

Artykuł 6

Cele Fundacji:

Celem Fundacji jest budowanie świadomości społecznej życia żydowskiego oraz innych mniejszości, poprzez m. in.:

 • edukację z zakresu tradycji, religii i historii Żydów;
 • zachowanie i ochronę pamięci żydowskiej i dziedzictwa polskich Żydów;
 • budowanie relacji Żydzi-Polacy, Polska-Izrael, diaspora żydowska-Izrael, a także podtrzymywanie więzi z emigrantami Marca ‘68;
 • inicjowanie projektów, pomysłów i badań, pomagających lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość i różnorodność społeczeństwa w Polsce i w Izraelu;
 • ochronę pamięci o zagładzie Żydów (Holokaust) oraz Romów (Porajmos);
 • przeciwdziałanie antysemityzmowi, nietolerancji, mowie nienawiści, dyskryminacji, stereotypom, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności kulturowej i społecznej Żydów oraz grup zagrożonych wykluczeniem;
 • popularyzowanie i tworzenie programów edukacyjnych z zakresu wiedzy o mniej­szościach etnicznych i narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Romów;
 • wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych w zakresie związanym z celami Fundacji.

Artykuł 7

 1. Do realizacji celów statutowych, Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność, w szczególności:
  • działalność badawczą i analityczną;
  • publicystykę, informację i upowszechnianie wiedzy;
  • doradztwo w zakresie celów statutowych;
  • działalność związaną z turystyką i rekreacją;
  • organizowanie kampanii i akcji społecznych, warsztatów, debat, szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów, sympozjów, odczytów, dyskusji, paneli, konkursów i plebis­cytów oraz innych form przekazywania i upowszechniania wiedzy;
  • współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
  • organizację i prowadzenie zbiórek rzeczowych i pieniężnych;
  • uczestnictwo jako strona społeczna w postępowaniach sądowych;
  • prowadzenie działalności wydawniczej i translatorskiej;
  • prowadzenie portali, wortali, blogów i stron internetowych;
  • tworzenie i prowadzenie baz danych i zbiorów;
  • tworzenie i realizowanie programów społecznych, gospodarczych i kulturalnych;
  • zbiórki i aukcje na realizację celów Fundacji,
  • inna działalność pozwalająca na realizację celów Fundacji.
 2. W celu realizacji przedsięwzięć statutowych Fundacja może współdziałać z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego bądź innymi podmiotami oraz wspierać ich działalność.
 3. Fundacja może realizować swoje cele statutowe, także poprzez członkostwo w organi­zacjach zrzeszających fundacje lub stowarzyszenia polskie lub zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji może doprecyzować zasady i warunki realizacji celów statutowych poprzez ustanowienie regulaminów wewnętrznych Fundacji.

 

Rozdział 3

Władze Fundacji

Artykuł 8

Władzami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji (dalej zwany Zarządem);
 • Rada Fundacji (dalej zwana Radą).

Artykuł 9

Fundator może wyrazić opinię we wszystkich sprawach, które uzna za istotne.

Artykuł 10

Fundator powołuje pierwszy Zarząd i wskazuje jego prezesa.

Artykuł 11

Zarząd

 1. Zarząd składa się od trzech do pięciu osób, w tym prezesa i co najmniej jednego wiceprezesa.
 2. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu nowego członka powołuje Rada.
 3. Zarząd jest organem wykonawczym i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 4. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrze­żonych w Statucie do kompetencji Rady, w szczególności:
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  • sporządzanie planów pracy i budżetu Fundacji;
  • koordynowanie działań w celu realizacji celów statutowych Fundacji;
  • administrowanie majątkiem Fundacji;
  • przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów oraz innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji, przekazywanych z posza­no­waniem przepisów prawa oraz zasad określonych w Statucie;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji;
  • podejmowanie decyzji w kwestiach rozpoczęcia i prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej.
 5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członkowie Zarządu przed objęciem funkcji składają oświadczenie o zachowaniu poufności informacji, z wyłączeniem informacji objętych jawnością na podstawie przepisów prawa lub decyzji odpowiednich organów państwowych.
 7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnioną funkcję.

Artykuł 12

W imieniu Fundacji oświadczenia woli składa prezes lub wiceprezes wraz z jednym członkiem Zarządu.

Artykuł 13

 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Pierwsze posiedzenie zwołuje prezes Zarządu.
 3. Kolejne posiedzenia zwołuje i prowadzi prezes Zarządu lub upoważniony przez niego pisemnie albo w formie dokumentowej członek Zarządu.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu wszyscy członkowie muszą być powiadomieni na co najmniej czternaście dni przed terminem posiedzenia.
 5. Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu zawiadomienie w formie dokumentowej o terminie, miejscu i porządku obrad przesyła pocztą elektroniczną na wskazane adresy poczty e-mail lub poprzez uzgodnione przez wszystkich członków Zarządu komunikatory internetowe.
 6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział Fundator, członkowie Rady, pracownicy Fundacji i inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swojego składu.
 8. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos prezesa Zarządu.
 9. Przyjęcie uchwały Zarządu stwierdza na piśmie prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
 10. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje prezes lub wiceprezes.
 11. Prezes Zarządu ma obowiązek zwołać posiedzenie w trybie pilnym w ciągu siedmiu dni na wniosek zwykłej większości pozostałych członków Zarządu. W przypadku bezskutecznego upływu terminu zwołania posiedzenia przez prezesa Zarządu, zwykła większość członków Zarządu może sama zwołać posiedzenie. W takim przypadku dopuszcza się wykorzystanie narzędzi, które pozwolą na skuteczną komunikację, innych niż określone w ust. 5.
 12. Szczegółowe zasady prac Zarządu ustali w drodze uchwały Zarząd w ciągu miesiąca od swojego pierwszego posiedzenia.
 13. Członkowie Zarządu oddają głosy osobiście.

Artykuł 14

 1. Członek Zarządu nie może:
  • łączyć funkcji z członkostwem w pozostałych organach Fundacji;
  • pozostawać w związku małżeńskim lub wspólnym pożyciu z członkiem Rady;
  • być w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady;
  • pozostawać w podległości służbowej z członkiem Rady.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w zatrudnieniu  na podstawie stosunku pracy  lub umowy cywilnoprawnej, podpisywanej przez pełnomocnika, wyznaczonego przez Zarząd.
 3. Fundator może wchodzić w skład Rady lub Zarządu.

Artykuł 15

Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:

 • śmierci;
 • pisemnej rezygnacji;
 • skazania przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Artykuł 16

Rada Fundacji

 1. Rada jest organem nadzoru i doradczym Fundacji.
 2. Rada składa się z trzech do siedmiu osób, w tym Prezydium składającego się z przewodni­czącego i co najmniej jednego wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 3. Pierwszy skład Rady oraz pierwszego przewodniczącego Rady ustala Fundator, przy czym następnych członków Rady Fundacji w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla uzupełnienia jej składu, powołuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 3/4 głosów przy obecności całego składu Rady.
 4. Na pierwszym posiedzeniu Rady wybierani są pozostali członkowie Prezydium.
 5. W przypadku braku wyboru pozostałych członków Prezydium przez Radę ich wyboru dokonuje Fundator niezwłocznie po pierwszym posiedzeniu Rady.
 6. Rada jest powoływana na czas nieokreślony.
 7. Członkowie Rady nie mogą łączyć tej funkcji z funkcją członka Zarządu, pozostawać w zatrudnieniu z Fundacją na podstawie stosunku pracy  lub umowy cywilnoprawnej oraz z  powołanymi przez Fundację podmiotami, a także podmiotami, w których Fundacja jest wspólnikiem.
 8. Członkiem Rady nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Członkowie Rady przed objęciem funkcji składają oświadczenie o zachowaniu poufności informacji, z wyłączeniem informacji objętych jawnością na podstawie przepisów prawa lub decyzji odpowiednich organów państwowych.
 10. Członek Rady odpowiada wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami niniejszego Statutu.
 11. Członek Rady może zostać odwołany przez Fundatora lub Radę jednogłośną uchwałą wszystkich pozostałych członków Rady w przypadku:
  • nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
  • naruszenia postanowień Statutu Fundacji;
  • trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji;
  • skazania przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji.

Artykuł 17 

Do kompetencji Rady należą:

 • zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu Fundacji opracowanych przez Zarząd;
 • wybór swojego Prezydium;
 • nadzór nad działalnością Zarządu;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium;
 • w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady – uzupełnienie jej składu w drodze uchwały, przyjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady;
 • wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd;
 • w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu – powołanie nowego członka Zarządu, wskazanego jednogłośnie przez Zarząd.

Artykuł 18

 1. Rada zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący w ciągu trzech miesięcy od dokonania prawomocnego wpisu Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. Posiedzenia zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady.
 4. O terminie i miejscu posiedzenia Rady, a także o porządku obrad, wszyscy jego członkowie muszą być powiadomieni w formie dokumentowej na co najmniej czternaście dni przed terminem posiedzenia. Przewodniczący Rady przesyła zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady pocztą elektroniczną na wskazany przez członka Rady adres e-mail.
 5. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie w trybie pilnym w ciągu siedmiu dni na wniosek zwykłej większości pozostałych członków Rady.
 6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu zwołania posiedzenia  przez przewodni­czącego Rady w sytuacjach określo­nych w statucie, zwykła większość członków Rady może sama zwołać posiedzenie. W takim przypadku dopuszcza się wykorzystanie narzędzi, które pozwolą na skuteczną komunikację.

Artykuł 19

W posiedzeniach Rady może brać udział Fundator, a także zaproszeni przez jej przewodni­czącego członkowie Zarządu, pracownicy Fundacji i inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

Artykuł 20

 1. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swojego składu.
 2. Członkowie Rady oddają głosy osobiście.

Artykuł 21

W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego Rady.

Artykuł 22

Podjęcie uchwały Rady stwierdza na piśmie jej przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady.

Artykuł 23

Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisuje jej sekretarz lub osoba, którą sekretarz upoważni do protokołowania.

Artykuł 24

Mandat w Radzie wygasa w przypadku:

 • śmierci;
 • pisemnej rezygnacji;
 • skazania przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Artykuł 25

 1. Jeżeli członkowie władz Fundacji wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz Fundacji może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 2. Możliwość udziału w posiedzeniu władz Fundacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władz Fundacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
  • transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
  • dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy fundacji może wypowiadać się w toku obrad;
  • wykonywania osobiście prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
 4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedze­niami władz fundacji może podlegać odmiennym uregulowaniom, w tym ograniczeniom w Statucie.

Artykuł 26

Fundator i członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w tych organach.

Artykuł 27

Fundacja nie może udzielać członkom organów Fundacji pożyczek ani poręczeń.

Rozdział 4

Majątek i dochody Fundacji

Artykuł 28

 1. Majątek Fundacji stanowią:
 • Fundusz założycielski w kwocie 2500 (dwa tysiące pięćset) złotych, wniesiony przez Fundatora, z czego 1500 (tysiąc pięćset) złotych na cele statutowe i 1000 (jeden tysiąc) złotych na cele działalności gospodarczej;
 • Inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 1. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej w miarę potrzeby i zgodnie ze Statutem.

Artykuł 29

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Artykuł 30

Dochody Fundacji służą:

 • realizacji celów statutowych;
 • do pokrycia kosztów jej działalności.

Artykuł 31

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 • majątku Fundacji, w tym funduszu założycielskiego;
 • środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatora;
 • darowizn, spadków, zapisów;
 • subwencji, dotacji, grantów;
 • zbiórek i imprez publicznych;
 • aukcji na realizację celów Fundacji;
 • aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, odsetek i depozytów, akcji, obligacji, papierów wartościowych, innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
 • działalności gospodarczej.

Artykuł 32

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub przez utworzone w tym celu podmioty prawne w rozmiarach służących jej celom, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową.
 3. Zakres prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej:
 • Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 • Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
 • Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 • Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
 • Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);
 • Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet (PKD 47.91.Z);
 • Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z);
 • Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych (PKD 13.9);
 • Produkcja pozostałej odzieży dzianej (PKD 14.39);
 • Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2);
 • Produkcja wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.2);
 • Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1);
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.2);
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (PKD 23.19);
 • Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (PKD 23.41);
 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (PKD 23.69);
 • Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów (PKD 32.1);
 • Produkcja gier i zabawek (PKD 32.4);
 • Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9);
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wy­spe­cjalizowanych sklepach (PKD 47.2);
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspe­cjalizowanych sklepach (PKD 47.6);
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99);
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14);
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2);
 • Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9);
 • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1);
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2);
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03);
 • Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (PKD 63.11);
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i wydzierżawionymi (PKD 68.20);
 • Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);
 • Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72.2);
 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12)
 • Działalność fotograficzna (PKD 74.2);
 • Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3);
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90);
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3);
 • Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9);
 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12);
 • Placówki wychowania przedszkolnego (PKD 85.1);
 • Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.90);
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90);
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99);
 • Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0);
 • Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19).
  1. Utworzenie podmiotów prawnych, uczestnictwo w spółkach prawa handlowego wymaga uchwały Zarządu.
  2. Fundacja przeznacza na działalność gospodarczą środki majątkowe w wysokości co najmniej 1000 (jeden tysiąc) złotych.

Artykuł 33

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.

Artykuł 34

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 2. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 3. W przypadku przyjęcia darowizny lub powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdział 5

Zmiana Statutu, połączenie Fundacji, likwidacja

Artykuł 35

Zmiana Statutu

Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady na jednomyślny wniosek Zarządu.

Artykuł 36

Połączenie z inną Fundacją

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją w celu efektywniejszej realizacji swoich celów.
 2. Uchwałę o połączeniu podejmuje jednogłośnie Zarząd po uzyskaniu opinii Rady.
 3. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w wyniku połączenia całkowicie uległby zmianie cel Fundacji.

Artykuł 37

Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji większością 3/4 głosów całego składu Rady na jednomyślny wniosek Zarządu.
 3. Rada podejmuje uchwałę o powołaniu i odwołaniu likwidatora większością 3/4 głosów całego składu Rady na jednomyślny wniosek Zarządu.
 4. Jeżeli Rada w uchwale, o której mowa w ust. 3, nie powoła likwidatora, likwidację Fundacji przeprowadza dotychczasowy Prezes Zarządu.
 5. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę, organizacjom działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji. Decyzję o przeznaczeniu podejmie likwidator.

Artykuł 38

Statut wchodzi w życie z dniem dokonania prawomocnego wpisu Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.